Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle online aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de hierna genoemde website: www.semenax.nl

1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst/aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Semenax.nl zijn vrijblijvend, aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Semenax.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer de koper de betalingsprocedure heeft voltooid.

2.3 Typefouten en vergissingen bij het plaatsen van een bestelling komen geheel voor risico van de koper. Semenax.nl is op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk (zie ook 5.7 & 5.8).

2.4 De orderbevestiging wordt na het plaatsen van de bestelling verstuurd naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Semenax.nl is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van de orderbevestiging van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn alleen in Euro, inclusief BTW, inclusief handeling- en verzendkosten.

3.2 Betaling dient onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling te geschieden .

3.3 Betaling kan geschieden via credit card, iDEAL, Bancontact of Paypal. De betalingen op deze website worden afgehandeld door STRIPE en PAYPAL.

Artikel 4. Levertijd
4.1 Bestelde producten bij Semenax.nl worden zo snel mogelijk verstuurd (maandag t/m vrijdag). De door Semenax.nl opgegeven levertijden op de website worden zo veel mogelijk toegepast maar blijven indicatief. De koper kan hieraan geen rechten ontlenen.

4.2 De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de leverancier gereed is voor verzending aan de koper.

4.3 Indien koper aan Semenax.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Semenax.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, wijziging van het adres na het plaatsen van de bestelling is niet mogelijk.

4.4 De leveringstijd van een bestelling bedraagt maximaal 90 dagen. Mocht door welke reden dan ook de leveringstermijn niet gehaald worden dan zal Semenax.nl de koper hierover telefonisch of per e-mail informeren. In overleg met de koper kan de levertermijn verlengd worden.

4.5 Alle producten worden pas verstuurd na ontvangst van de betaling van de bestelling. In overleg met Semenax.nl kan hiervan worden afgeweken.

4.6 Bij verlies van een bestelling kan Semenax.nl niet aansprakelijk worden gesteld.

5. Reclames, aansprakelijkheid, herroepingsrecht:
5.1 Ruilen en Recht van retour; De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. In Europa geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling. Binnen deze termijn kan de koper de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. De koper heeft het recht het ongeschonden product(en) binnen veertien (14) dagen na aflevering in zijn oorspronkelijke staat te retourneren. Het aankoopbedrag zal worden terugbetaald op het door de koper opgegeven rekeningnummer. De kosten voor het retourneren van de bestelling/product(en) zijn voor rekening van de koper.

5.2 Voorwaarden voor retourneren:
– Het product mag niet gebruikt en nog verkoopbaar zijn.
– Het product moet onbeschadigd en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.
– De koper dient binnen 14 dagen na aankoop aangegeven te hebben de bestelling/producten te willen retourneren of deze geretourneerd te hebben.

5.2 Uitgesloten van retourzendingen zijn:
– Producten die gratis worden geleverd.
– Producten die in opdracht van de koper speciaal zijn besteld.
– Alle goederen waarvan de (plastic)verpakking/verzegeling is verbroken.

5.3 Bij iedere retourzending dient Semenax.nl voor de verzending schriftelijk, e-mail of telefonisch hiervan op de hoogte te worden gesteld door de koper.

5.4 Het crediteren van het vooruit betaalde aankoopbedrag van de retourzendingen aan de koper geschied binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling/product(en).

5.5 Semenax.nl stuurt bij het verzenden van iedere levering een bevestiging hiervan naar het door de koper opgegeven e-mail adres. Semenax.nl is niet aansprakelijk voor het eventueel niet ontvangen van deze e-mail door de koper.

5.6 Indien de koper de bestelling niet binnen dertig (30) dagen heeft ontvangen na het versturen van de producten en de leveringsmail (zie 5.5) dient de koper direct contact op te nemen met Semenax.nl. Wanneer de koper na dertig (30) dagen na het versturen van de bestelling meldt dat een levering niet is ontvangen, is Semenax.nl niet verplicht om de bestelling opnieuw te versturen.

5.7 Indien de koper onjuiste gegevens heeft ingevoerd bij het afronden van de bestelling en Semenax.nl op basis van deze gegevens de bestelling heeft verstuurd en de bestelling weer retour komt bij Semenax.nl neemt Semenax.nl z.s.m. contact op met de koper. De koper heeft dan de mogelijkheid de bestelling annuleren. Het aankoopbedrag, exclusief de eventueel door de koper betaalde verzendkosten, worden door Semenax.nl terugbetaald op het door de koper opgegeven rekeningnummer.
Indien de koper de bestelling alsnog wenst te ontvangen mag Semenax.nl de extra te maken verzendkosten vooraf in rekening brengen. Na ontvangst van deze betaling zal de bestelling opnieuw worden verstuurd.

5.8 Indien de koper onjuiste gegevens heeft ingevoerd bij het afronden van de bestelling en Semenax.nl op basis van deze gegevens de bestelling heeft verstuurd en de bestelling zoekraakt of verkeerd bezorgt wordt heeft de koper geen aanspraak op terugbetaling van het aankoopbedrag van de bestelling. Indien de koper de bestelling opnieuw wenst te ontvangen mag Semenax.nl de bestelling opnieuw vooraf in rekening brengen. Na ontvangst van de betaling zal de bestelling opnieuw worden verstuurd.

5.9 De afzender vereist een handtekening bij ontvangst voor alle aangetekende leveringen. Deze handtekening wordt beschouwd als ondubbelzinnig bewijs van levering. Indien u beweert een pakket met bewijs van levering niet te hebben ontvangen, kunnen wij geen verantwoordelijkheid meer accepteren voor de zending. Bij vermoedens van frauduleuze claims behouden wij ons het recht voor om juridische stappen te ondernemen. Onze aansprakelijkheid voor de zending eindigt zodra deze is afgeleverd en ondertekend door de ontvanger.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de koper. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op koper over.

Artikel 7. Communicatie
7.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Semenax.nl, dan wel tussen Semenax.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Semenax.nl, is Semenax.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Semenax.nl.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Semenax.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de geplaatste bestelling door koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder Semenax.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Semenax.nl kan worden toegerekend zoals: bijvoorbeeld bij technische/provider problemen of door fouten van derden als vervoerders of creditcardmaatschappijen. Dit omdat Semenax.nl niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1 Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld auteursrechten welke, rusten op de door Semenax.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9.2 Semenax.nl garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Privacy/veiligheid
10.1 Semenax.nl respecteert de privacy van alle koperen. Semenax.nl gebruikt de kopergevens uitsluitend voor het afhandelen van de bestelling. Alle kopergegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

10.2 Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen.

10.3 Semenax.nl geeft de gegevens van de koper, met inbegrip van adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de koper. De koper kan deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die door Semenax.nl ingeschakeld worden voor de uitvoering van de orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

10.4 In het kader van de nieuwe wet op de bescherming van de persoonsgegevens (AVG) kan U hier meer lezen omtrent ons privacy beleid.

10.4a Welke persoonsgegevens worden bewaard?
Semenax.nl  neemt de bescherming van de persoonsgegevens van klanten en gebruikers van de website ernstig. Wanneer U een bestelling plaatst worden voornaam, naam, adres, emailadres en telefoonnummer van de klant bewaard. We gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en deze worden bewaard in een beveiligde database volgens de modernste technische standaarden.

10.4b Doel voor het verzamelen van persoonsgegevens
Het doel van het bewaren van deze gegevens is om de bestelling naar het adres van de klant te kunnen verzenden en om de klant ten alle tijde te kunnen contacteren als er iets mis zou gaan bij de bestelprocedure. Daarnaast kan de klant dankzij het bewaren van de persoonsgegevens inloggen met het door hem/haar aangemaakte wachtwoord om op een later tijdstip een herhaalbestelling te plaatsen. De gegevens worden enkel gebruikt voor het correcte verzenden van de bestelling naar het juiste adres, voor de communicatie tussen de klant en Semenax.nl via e-mail, en in uitzonderlijke gevallen voor het verstrekken van belangrijke informatie inclusief wijzigingen of updates betreffende de website en haar diensten.

10.4c Informatie over de wijze van inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
De persoonsgegevens kunnen worden ingezien en aangepast door het inloggen op uw persoonlijke account op de website met het door U ingestelde wachtwoord. Wenst U dat Uw persoonsgegevens uit onze database verwijderd worden dan kan dit door een bericht te sturen via de contact pagina met de vraag om Uw gegevens uit onze database te verwijderen. Dit dient te gebeuren met het email adres dat bij ons bekend is. Indien dit niet mogelijk is heeft U de mogelijkheid om ons telefonisch te contacteren of via een ander email adres te mailen waarop wij U zullen contacteren ter verificatie. U zal een bevestiging krijgen per email dat uw gegevens werden verwijderd uit onze database.

10.4d De bewaartermijn van gegevens
Zolang de klant een account heeft worden de gegevens bewaard, tot de klant beslist om deze gegevens uit de database te laten schrappen.

10.4e Derde partijen
Semenax.nl deelt de gegevens van klanten in geen enkel geval met derde partijen. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die door Semenax.nl ingeschakeld worden voor de uitvoering van de orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven. Semenax.nl deelt met de leverancier enkel de naam, het leveringsadres en het telefoonnummer van de klant.

10.4f Misbruik
Moest er zich een gegevenslek voordoen met gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je als klant persoonlijk verwittigd volgens de door de wet voorziene procedure.

Artikel 11. Diversen
11.1 Wanneer door Semenax.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Semenax.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

11.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Semenax.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Semenax.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.3 Semenax.nl is bevoegd om bij de uitvoering van geplaatste bestelling(en) door koper gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Semenax.nl websites zijn bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze koperen. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Artikel 13. Geschillen en klachten
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13.3 Een klacht dient schriftelijk via post, e-mail of fax door de koper gedaan te worden. Semenax.nl reageert binnen dertig (30) dagen met een eventueel passende oplossing of reactie.

Artikel 14. Copyrights
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze kopers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Semenax.nl is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Artikel 15. Merken
Het is niet toegestaan onze sites te tonen in een frame. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Artikel 16. Garantie en aansprakelijkheid
16.1 Semenax.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

16.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

16.3 Semenax.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Semenax.nl. Semenax.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

16.4 Indien Semenax.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

16.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Semenax.nl of de fabrikant zijn verricht; – indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

16.6 De Koper is gehouden Semenax.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Semenax.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan Semenax.nl te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Semenax.nl zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

16.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Artikel 17. Disclaimer
17.0 De websites van Semenax.nl geven van informatie over de producten. De aangeboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult bij een arts. Voor medisch advies dient u altijd eerst uw therapeut, (huis)arts of medisch specialist te raadplegen.

De informatie die verstrekt wordt, is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter, fouten (in de verwerking van deze informatie) kunnen niet altijd worden voorkomen. Semenax.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen naar aanleiding van de informatie die verstrekt is via de website of naar aanleiding van e-mails. Het gebruik van de verkregen informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker. Als u vragen of opmerkingen heeft over de informatie die u werd aangeboden door Semenax.nl, dan kunt u contact met ons opnemen.

Natuurlijke producten zoals Semenax zijn natuurproducten en iedereen kan hier anders op reageren. Het is nooit een vervanging voor medicatie en medische zorg of handelen maar kan een ondersteunende functie hebben. Raadpleeg daarom altijd bij fysieke, mentale of emotionele klachten uw therapeut, (huis)arts of medisch specialist.

Semenax.nl is niet aansprakelijk voor fysieke, emotionele, mentale, materiële of immateriële schade ontstaan door het dragen, gebruiken, aanschaffen van één onze producten.

Artikel 18. Contact

versie 26-11-2023